Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа

Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа- Зборник научних радова

Уредништво:

др Стана Ристић, научни саветник

др Ивана Лазић Коњик, виши научни сарадник

др Ненад Ивановић, научни сарадник

Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016.

ISBN 978-86-82873-56-3

 

 

САДРЖАЈ

Предговор

 

I. Типови речника – теоријски приступи

и практични резултати

 

Савремена дескриптивна лексикографија

Юрий Апресян, Об Активном словаре русского языка

Марија Чоролеева, Теория на лексикорафията и класификацията на речниците

Твртко Прћић, Какав нам општи речник српског језика највише треба

Nina Ledinek, Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – temeljna konceptualna izhodišča

 

Електронска лексикографија, планирање

и унапређење лексикографског рада

Ненад Ивановић, Милена Јакић, Стана Ристић, Грађа Речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа

Снежана Петровић, Тома Тасовац, Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника

Исидора Бјелаковић,     Електронско издање Речника славеносрпског језика (предности, проблеми, могућности)

 

Историјска лексикографија

Маргарита Чернышева, Современные достижения и проблемы русской и исторической лексикографии

Јасна Влајић Поповић, Марта Бјелетић, Приручни етимолошки речник српског језика – допринос савременој  етимологији

Александар Шапошников, Сравнительная лексикография славянских языков

 

Неографија

Диана Благоева, Съвременни подходи в славянската неография

 

Терминологија и терминографија

Maja Kalezić, The Status of the Serbian Terminology Defined by the Serbian Language Policy Troughout its Contemporary and Future Plans. An Outline of the Terminological Algorithm

Mojca ŽAgar Karer, Sodobni pristopi v slovenski terminografiji

Владан Јовановић, Терминографија и сродне дисциплине (из угла српске и словенске лингвистике)

Мира Милић, Принципи састављања двојезичних терминолошких речника: енглеско-српски речник спортских термина

 

Специјални речници

Ђорђе Оташевић, Школски речници српског језика

Јасмина Дражић, Нејезички и језички фактори за конципирање речника колокација српског језика

Ружица Левушкина, Дескриптивни речник лексема из сфере православне духовности у савременом српском језику

Бојана Милосављевић, Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције у српском језику

 

II. Когнитивни приступи – Стереотипи

и језичка слика света

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, O lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych 

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Репрезентативност Речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији

Дејан Ајдачић,      Ауторски текстови и реконструкција језичке слике света

Марија Стефановић, О асоцијативним речницима као извору за опис концепата (на примеру асоцијативног поља дом у руском језику)

Марина Пименова, Устойчивые единицы в диахронии и концептуальные формы ментальности

Радослава Трнавац, Анализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик

Ана Халас, Примена теорије прототипа у представљању полисемије

 

III. Идентификација лексичких јединица

и њихова системска организација

Светлана Толстая, Лексическое поле пищи и питания в славянских языках (к типологии «общих» номинаций)

Boris Hlebec, A Contrastive Analysis of the Performative APPOINT and its Serbian Correspondents

Branka Tafra, Dvojbe pri određivanju natuknice

Јелена Ајџановић, Лексичко-семантичка обележја предикатива у прилошким предикатским изразима

Марија Вучковић, Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ’три’ с аугментативним значењем + именица

Danko Šipka, A Prolegomenon to Automatic Detection of Errors in the Treatment of Lexical Anisomorphism


Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику